Sfałszowany spis Izraelitów

Autor artykułu: Zbigniew Chorąży


Po wyjściu z Egiptu, pierwszego dnia drugiego miesiąca drugiego roku, Mojżesz nakazał dokonanie pierwszego spisu Izraelitów. Spisano wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, zdolnych do walki:


Lb 1/20-21

potomkowie Rubena

46500


Lb 1/22-23

potomkowie Symeona

59300


Lb 1/24-25

potomkowie Gada

45650


Lb 1/26-27

potomkowie Judy

74600


Lb 1/28-29

potomkowie Issachara

54400


Lb 1/30-31

potomkowie Zebulona

57400


Lb 1/32-33

potomkowie Efraima

40500


Lb 1/34-35

potomkowie Manassesa

32200


Lb 1/36-37

potomkowie Beniamina

35400


Lb 1/38-39

potomkowie Dana

62700


Lb 1/40-41

potomkowie Aszera

41500


Lb 1/42-43

potomkowie Neftalego

53400


Lb 1/45-46

razem

603550

Uzyskane wyniki spisu budzą jednak uzasadnione zastrzeżenia. Wszystkie dane liczbowe kończą się cyfrą zero. To znaczy, że spisującym nie zależało na dokładności, albo późniejsi redaktorzy księgi celowo dopisali zera do danych liczbowych.

Mojżesz nakazał też spisać potomków Lewiego, czyli Lewitów, ale od miesiąca życia wzwyż :


Lb 3/21-22

Gerszonici

7500


Lb 3/27-28

Kehatyci

8300


Lb 3/33-34

Meraryci

6200


Lb 3/39

razem

22000

Bóg nakazał Mojżeszowi spisać również wszystkich pierworodnych Izraelitów. Było ich 22273 (Lb 3/43). Za nadwyżkę 273 pierworodnych Izraelitów wobec liczby Lewitów Izraelici mieli zapłacić podatek. Skoro tak, to musiał istnieć wymóg dokładności spisu. Tekst biblijny nigdzie nie ujawnia pełnej liczby Izraelitów, to znaczy mężczyzn, kobiet i dzieci. Aby taką liczbę uzyskać, należałoby podaną w Biblii liczbę mężczyzn mnożyć przez jakiś ustalony wskaźnik. Strażnica świadków Jehowy [1] przyjmuje mnożnik ''5''. Natomiast Kosidowski [2]stosuje ''4''. Zastosujmy zatem bez przesady mnożnik ''4''.4 x 603550 = 2414200 osób

Blisko 2,5 miliona osób liczyła cała społeczność Izraelitów (bez Lewitów), która wyszła z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Jeżeli teraz tę liczbę podzielimy przez biblijną liczbę pierworodnych, to otrzymamy przybliżoną liczbę osób w jednej rodzinie mającej jednego pierworodnego potomka.2414200 : 22273 pierworodnych = 108

Wynik ten nie daje jednak jeszcze pełnej wiedzy. Przecież zupełnie możliwe było, że jedna rodzina mogła mieć nawet trzech pierworodnych: syna, ojca i dziadka. W przybliżeniu można przyjąć, że tylko jedna rodzina na pięć miała ojca pierworodnego i tylko jedna rodzina na dwadzieścia pięć miała dziadka pierworodnego. Należy mieć jednak świadomość, że uwzględnianie jakiejkolwiek liczby ojców i dziadków pierworodnych, otrzymany wynik 108 będzie zawsze zwiększał. A zatem możemy już spokojnie rozpatrywać liczbę 108. Odliczamy od niej liczbę osób starszej generacji: ojca, matkę i dziadków. Mamy ostatecznie liczbę około 104 braci i sióstr jednego pierworodnego. Jest to oczywiście liczba średnia. Bo jeżeli jeden pierworodny będzie miał tylko pięcioro braci i sióstr, to drugi pierworodny musi ich mieć aż 198. A to jest nierealne. Również otrzymany wynik 108 jest nierealny. Na tę nierealność wpłynął tylko jeden fakt: dziesięciokrotne zawyżenie biblijnych wyników spisu Izraelitów przez późniejszych redaktorów ksiąg Mojżeszowych.

Przyjmijmy zatem dziesięć razy mniejszą liczbę Izraelitów, czyli 241420.241420 : 22273 pierworodnych = około 11

I to jest wynik realny. Każdy pierworodny miał średnio około ośmiorga braci i sióstr.

Powyższy wywód stanowi jeden z kilku dowodów dziesięciokrotnego zawyżenia biblijnej liczby Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu.

Podany na początku czas dokonania spisu Izraelitów według biblijnej chronologii jest nieprawdziwy. Problem ten zostanie wyjaśniony w innym artykule tematycznym.

Przypisy:


[1]

Strażnica16/1991, s. 25.


[2]

Zenon Kosidowski, Opowieści biblijne, Warszawa 1976, s. 217.

Zbigniew Chorąży, sierpień 2006


Powrót do strony tytułowej


Powrót do listy artykułów